گردونه ی بابك ابوالقاسمي شركت تيلدا كيش
بابك ابوالقاسمي (تبلیغ)

مشاوره بازاریابی وفروش

مشاوره در زمیته بازاریابی وفروش وایجاد بازار وبازار سازی وافزایش میزان فروش بیشتر ..
بابك ابوالقاسمي (تبلیغ)

باریاب

شرکت بهسازان ارایه کننده سیستمهای هوشمند حمل ونقل بیشتر ..

 |